RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Wykaz Uchwał
Wykaz i treść obowiązujących Uchwał w Kole Łowieckim Gryf w Słupsku
Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2009 roku:
Nr 7/06/09 w sprawie zagospodarowania pozyskanej zwierzyny po zmianach
pozyskana zwierzyna może być odstąpiona osobie wykonującej polowanie lub dostarczona do punktu skupu; zezwala się na pobranie na użytek własny tusz dzika i zwierzyny drobnej bez ograniczeń; innych gatunków zwierzyny grubej po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Koła. Wniosek o wyrażenie zgody winien być złożony przez zainteresowanego na piśmie; zobowiązuje się kolegów myśliwych do pozyskania w każdym sezonie łowieckim co najmniej jednego drapieżnika; Zarząd Koła może czasowo wstrzymać pobieranie tusz zwierzyny grubej na użytek własny.
Nr 8/09 w sprawie ustalenia wagi i wartości tusz zwierzyny grubej
odpłatności za tuszę zwierzyny grubej pobranej na użytek własny dokonuje myśliwy który zwierzynę pozyskał; wartość tuszy ustalana jest na podstawie protokołu pobrania, rzeczywistej wagi, klasy, ceny obowiązującej w skupie w dniu pobrania, podatku VAT obowiązującego Koło; Zarząd Koła może wyznaczyć inne osoby niż w punktach skupu do ustalenia wagi tusz pobieranych na użytek własny.
Nr 9/06 w sprawie odpłatności za zwierzynę drobną pobraną na użytek własny
należność za zwierzynę drobną, ptactwo i drapieżniki wartościowe pobrane na użytek własny ustala się w wysokości 1 zł + VAT; drapieżniki od 15-go października do końca lutego następnego roku traktuje się jako wartościowe, a w pozostałych okresach jako bezwartościowe; w przypadku pozyskania i pobierania zwierzyny drobnej i ptactwa na użytek własny należy sporządzić protokół pobrania zwierzyny na użytek własny i w przewidzianym terminie dostarczyć Zarządowi Koła.
Nr 10/06/09 w sprawie chorób zwierzyny zwalczanych z urzędu
myśliwy, który pobrał zwierzynę na użytek własny, a u której stwierdzono chorobę włośnia lub inną zwalczaną z urzędu nie ponosi kosztów utylizacji jak i za wartość tuszy; w zaistnieniu przypadku jw. myśliwy ma obowiązek niezwłocznego przekazania protokołu pobrania zwierzyny na użytek własny wraz ze świadectwem badania weterynaryjnego do Zarządu Koła.
Nr 11/06/09 w sprawie wydawania upoważnień do wykonywania polowania
wydawanie upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego pozostaje w obowiązkach Łowczego jednoosobowo. W razie potrzeby wydawania, przedłużenia lub uzupełnienia w pozwoleniach mogą dokonywać członkowie Zarządu Koła w porozumieniu z Łowczym; upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wydaje się członkom Koła, którzy nie mają zaległości w opłatach na rzecz Koła i PZŁ; dodatkowymi odstrzałami na zwierzynę grubą mogą być wynagradzani myśliwi wyróżniający się w pracach na rzecz Koła.
Nr 14/06/09 w sprawie terminowego rozliczania się z druków MP (pezetów) i protokołów
druki MP potwierdzające zdanie pozyskanej zwierzyny do punktu skupu, a także protokoły pobrania zwierzyny na własny użytek myśliwy zobowiązany jest przekazać Zarządowi Koła w terminie 5-ciu dni od daty zdania tuszy lub pobrania zwierzyny (za niedopełnienie powyższego przewidziane są sankcje zgodnie ze statutem PZŁ).
Nr 17/06/09 w sprawie transportu myśliwych na polowania zbiorowe
decyzję co do transportu myśliwych na polowania zbiorowe oraz inne imprezy Koła pozostawia się Zarządowi Koła.
Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2010 roku:
Nr 1/5/10 w sprawie pogotowie kasowe, wydatki, zakup środków trwałych
pogotowie kasowe w wys. 2000,00 zł. w uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła może podnieść do 5000,00 zł.; zakup środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 20 000,00 zł wymaga zgody WZ; wydatki powyżej 1000,00 zł. związane z bieżącą działalnością Koła mogą być realizowane po uzyskaniu akceptacji Zarządu Koła.
Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2012 roku:
Nr 11/05/2012 w sprawie organizacji imprez łowieckich
sprawę organizacji imprez – Hubertowiny i innych, pozostawia się Zarządowi Koła.
Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2013 roku:
Nr 13 w sprawie sposobu korzystania z łowiska w okresie korzystnej fazy księżyca oraz dni wolnych od pracy
myśliwy wykonujący polowanie indywidualne w okresie korzystnej fazy księżyca (pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra) oraz dni wolne od pracy może je jednorazowo przeprowadzić tylko na jednym łowisku.
Nr 14 w sprawie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego dla myśliwego nie będącym członkiem Koła
upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego dla myśliwego nie będącym naszym członkiem może być wydane tylko na podstawie pisemnego zaproszenia akceptowanego przez Zarząd Koła. Zapraszający bierze pełną odpowiedzialność za gościa.
Nr 15 w sprawie miejsca i okresu polowania przez zaproszonego myśliwego
miejsce i okres wykonywanego polowania przez zaproszonego myśliwego oraz rodzaj zwierzyny przeznaczonej do odstrzału określa Zarząd Koła.
Nr 16 w sprawie polowań dewizowych
polowania zbiorowe organizować na obwodach 22, 23, 122; rodzaj i ilość zwierzyny pozostawia się do decyzji Zarządu Koła.
Nr 20 w sprawie zakupu munduru myśliwego dla członka Koła
z okazji 55 rocznicy powołania Koła Łowieckiego „GRYF” w Słupsku ustala się zakup dla każdego członka Koła jednakowego kroju munduru myśliwego w cenie ok. 700.00 zł. - w tym udział myśliwego w wys. 1/2 ceny – pozostały koszt stanowi darowizna; zakup odbywać się będzie sukcesywnie po 20 szt. rocznie.
Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2014 roku:
Nr 11/2014 w sprawie rekompensaty za odstawioną zwierzynę
wypłaca się rekompensatę dla myśliwych jako częściowy zwrot kosztów polowania w wys.:
- 20% wartości tuszy odstawionej do punktu skupu oraz za tusze pozyskane przez myśliwych i przekazane na rzecz Koła,
- 30% wartości tuszy jeleń łania i jeleń cielę odstawionej do punktu skupu oraz pozyskane przez myśliwych i przekazane na rzecz Koła.
Termin na jaki okres ma obowiązywać wypłata 30 % wartości wypłaconej rekompensaty za tusze pozostawić do decyzji Zarządu Koła; rekompensaty nie wypłaca się za tusze pobrane na użytek własny, pozyskanych przez zaproszonych gości, pozyskane na polowaniu zbiorowym, zdane do punktu skupu firm nie mających podpisanych umów z Kołem, w przypadku osobistej rezygnacji myśliwego złożonej na piśmie do Zarządu Koła.
Nr 13/2014 w sprawie reprezentacji Koła na zawody strzeleckie
zobowiązuje się Zarząd Koła do powołania z członków Koła zespołu 3 – 4 myśliwych jako reprezentacji Koła Łowieckiego „GRYF” w Słupsku w zawodach strzeleckich organizowanych przez PZŁ. Zarząd Koła ustali wysokość funduszu rocznego z przeznaczeniem na treningi, zakup amunicji i uczestnictwo w zawodach.
Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2016 roku:
Nr 2/2016 w sprawie adresu Koła
KOŁO ŁOWIECKIE „GRYF, 76–200 Słupsk ul. Polna 6/6, adres do korespondencji: skrytka pocztowa 539, NIP 839-25-33-438, REGON 77080756.
Nr 3/2016 w sprawie wysokości wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat wnoszonych na rzecz Koła
Wpisowe do Koła wynosi 10-cio krotność składki do PZL.
Składka do Koła wynosi 120 zł rocznie płatna na konto Koła do 31 lipca.
Z opłacania składek członkowskich zwolnieni są:
- członkowie Zarządu Koła,
- przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- gospodarze obwodów łowieckich,
- honorowi członkowie Koła.
Składka na rzecz zagospodarowania obwodów łowieckich wynosi 480 zł w skali roku płatna na konto Koła do 31 lipca. Składka ta w porozumieniu z Zarządem Koła może być odpracowana przy przyjęciu zasad ekwiwalentności 20 zł za roboczo-godzinę.
Składka na rzecz PZŁ płatna na konto Koła do 15 grudnia.
Zaległości w opłatach składek członkowskich, na rzecz zagospodarowania obwodów łowieckich oraz na rzecz PZŁ wstrzymuje wydania upoważnienia do wykonywania polowania. Składka na rzecz zagospodarowania obwodów łowieckich nie dotyczy członków Koła, którzy ukończyli 70 lat oraz członków Zarządu Koła.
Nr 5/2016 w sprawie prac na rzecz Koła w ramach odbywanego stażu
– Stażyści Koła w roku gospodarczym zobowiązani są do przepracowania na rzecz Koła 24 roboczogodziny oraz 150 roboczogodzin na budowę urządzeń łowieckich i innych prac zleconych przez Zarząd Koła.
– Materiały do wykonywania prac w ramach stażu dostarcza Zarząd Koła.
– Wykonanie prac określonych w pkt.1 dotyczy również nowo wstępujących członków, którzy nie odbywali stażu w naszym Kole.
Koszt pracy społecznej niezbędnej do ustalenia jej wartości w dokumentacji finansowej Koła wynosi 20 zł za roboczogodzinę.
Nr 6/2016 w sprawie odznaczeń łowieckich
– Wnioski o odznaczenia należy składać w formie pisemnej z uzasadnieniem za pośrednictwem Zarządu Koła,
– Termin składania wniosków ustala się najpóźniej do 20 lutego każdego roku.
Wnioski złożone po terminie będą przekazywane w formie projektu uchwały do WZ w roku następnym.
DARZ BÓR!